His Majesty King Bhumibol Adulyadej

The Greatest of The Kings

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
จัดโดย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ  กรุงเทพมหานคร

โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

งานเฉลิมพระเกียรติ “ป่าเล็กในเมืองใหญ่ รักษ์ประชา รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์แผ่นดิน”
ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ “๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข”
โครงการจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
จัดโดย มูลนิธิชัยพัฒนา  มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สำนักงาน กปร.  สำนักงบประมาณ  กองทัพบก  กรมป่าไม้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  และกรมชลประทาน

 
 
 
 
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระราชินี “๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข”
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
จัดโดย มูลนิธิชัยพัฒนา  มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สำนักงาน กปร.  สำนักงบประมาณ  กองทัพบก  กรมป่าไม้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  และกรมชลประทาน

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือสร้างสรรค์องค์ความรู้ 
กระบวนการเรียนรู้และขยายผลสำเร็จไปสู่สาธารณชนให้ได้รับทราบ
จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติ
และที่ทำหน้าที่ในการสนองงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โดยนำผลสำเร็จที่ปรากฏผลเป็นรูปธรรมที่ประจักษ์แล้ว มาจัดแสดงภายในงาน
โดยหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินั้น มีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
ที่ร้อยเรียงเรื่องราวนับจากพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจแนวพระราชดำริ
รวมถึงหลักการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานพระราชดำริในด้านต่างๆ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนให้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกัน
ตลอดจนการนำเสนอผลสำเร็จในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีกว่า ๘๘๗ โครงการ
ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานให้แก่ประชาชนชาวไทย
และได้น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติจนเกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ 

การจัดงานในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ๔ กิจกรรมหลัก ได้แก่ 
กิจกรรมที่ ๑ การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๕ ครั้ง 
โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับโครงการที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือด้านต่างๆ
ทั้งศิลปาชีพ ป่ารักน้ำ บ้านเล็กในป่าใหญ่ ฟาร์มตัวอย่าง สถานีเกษตรที่สูงและอื่นๆ
และที่ไม่ควรพลาด คือ ภาพพระฉายาลักษณ์ที่หาชมได้ยาก ภายใต้ชื่อ ๘ ทศวรรษการทรงงาน
รวมถึงการแสดงผลิตภัณฑ์จากโครงการที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
โดยร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ภายใต้ชื่อ “ป่าเล็กในเมืองใหญ่ รักษ์ประชา รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์แผ่นดิน”
ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕
ส่วนอีก ๔ ครั้ง จะเป็นนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติในภูมิภาคต่างๆ
ภายใต้ชื่อ “๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข” ประกอบด้วย
ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๖ - ๙ กันยายน ๒๕๕๕
ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
กิจกรรมที่ ๒ การจัดสื่อมวลชนสัญจร 
ภายใต้ชื่อ “สื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ ๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข”
จะจัดขึ้นควบคู่ไปกับการจัดนิทรรศการสัญจรในทุกภูมิภาค จำนวน ๕ ครั้ง
เพื่อขยายผลแนวพระราชดำริที่ได้พระราชทาน
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ อาทิ
ภาคเหนือ ได้แก่ หมู่บ้านยามชายแดนดอยผักกูด อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สถานีเกษตรที่สูงห้วยเมืองงาม บ้านดอยม่อนล้าน
อำเภอแม่อาย อำเภอเชียงดาว อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ภาคใต้ ได้แก่ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปูป่าทุ่งทะเล
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่
โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านควนหรัน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ภาคกลาง ได้แก่ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงฝึกอาชีพตุ๊กตาชาววัง ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นต้น
กิจกรรมที่ ๓ การจัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (ช่อง ๙ อสมท.)
ความยาว ๓๐ นาที จำนวน ๖ ตอน
ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น.
ตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
กิจกรรมที่ ๔ การจัดพิมพ์หนังสือ
“๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่วมเย็น เป็นสุข” จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วทั้งประเทศมาร่วมรับรู้และสัมผัสกับผลสำเร็จ
จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ที่ได้สร้างประโยชน์สุขและความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ราษฎรมายาวนาน
และร่วมชื่นชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ตลอดการจัดงานทั้ง ๕ ครั้ง 
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภายในงานนิทรรศการมีเรื่องราวต่างๆ มากมาย
ทั้งทางด้านศิลปาชีพ การจักสาน ทอผ้าและการเกษตร
ตลอดจนการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถานีวิจัยตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทั้งนี้คนไทยควรรู้และนำไปปรับใช้ในชีวิต
นอกจากองค์ความรู้แล้ว ประชาชนที่มาร่วมงานจะได้รับแจกหนังสือเฉลิมพระเกียรติ
“๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข” ภายในงานอีกด้วย 

สรุปการจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
“พระมารดาแห่งความคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ”
ครั้งที่ ๑ จัดให้มีระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ภายใต้ชื่อ “ป่าเล็กในเมืองใหญ่ รักษ์ประชา รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์แผ่นดิน”
ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานครขอบพระคุณผู้จัดงาน
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
มูลนิธิชัยพัฒนา  มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  สำนักงบประมาณ  
กองทัพบก  กรมป่าไม้  กรมชลประทาน  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

สุปราณี จิตต์ปราณีชัย (แอนนี่สุ นาโนนิ)
ประธานผู้ก่อตั้งและดำเนินการชมรม-โครงการ
“รวมใจเทิดไท้องค์ราชันย์ รวมพลังสร้างสรรค์สังคมไทย”
จัดทำบันทึกภาพและข่าวประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติ

Supranee Jitpraneechai (Anniesu Nanoni)

www.ThaiKing9.webs.com

www.ThaiKing9-Exhibition.webs.com

www.facebook.com/ThaiKing9

[email protected]

[email protected]


⊹⊱« ร่วมเฉลิมพระเกียรติ สืบสานตามแนวพระราชดำริ ถวายเป็นพระราชกุศล »⊰⊹

 
 
 
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
จัดโดย มูลนิธิชัยพัฒนา  มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สำนักงาน กปร.  สำนักงบประมาณ  กองทัพบก  กรมป่าไม้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  และกรมชลประทาน

งานเฉลิมพระเกียรติ “ป่าเล็กในเมืองใหญ่ รักษ์ประชา รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์แผ่นดิน”
ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ “๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข”
การจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
“พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ”
(HM the Queen 'the Mother of Biodiversity Protection')
เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในฐานะหน่วยงานกลางประสานงาน วางแผน สนับสนุนการดำเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
รวมโครงการกว่า ๘๐๐ โครงการ เป็นระยะเวลากว่า ๓๐ ปี
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการสนองงาน
ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
โดยนำผลสำเร็จที่ปรากฏผลเป็นรูปธรรมที่ประจักษ์ถึงประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ
ทั้งดิน น้ำ ป่าไม้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วทั้งประเทศชาติ
ดังนั้น จึงเป็นวาระสำคัญที่หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการสนองพระราชดำริ
อันประกอบด้วย มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงบประมาณ กองทัพบก กรมป่าไม้ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมชลประทาน
และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ได้ร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข”
โดยระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ร่วมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
ร่วมกับ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ภายใต้ชื่องานเฉลิมพระเกียรติ “ป่าเล็กในเมืองใหญ่ รักษ์ประชา รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์แผ่นดิน”
ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนในเขตปริมณฑล
ได้ร่วมชื่นชมพระบารมีและพระมหากรุณาธิคุณตลอดการทรงงานกว่า ๖๕ ปี
งานเฉลิมพระเกียรติ “ป่าเล็กในเมืองใหญ่ รักษ์ประชา รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์แผ่นดิน”
ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ที่หน่วยงานร่วมได้นำเสนอในรูปแบบของ "นิทรรศการมีชีวิต"
อาทิ ภาพพระราชกรณียกิจที่หาชมได้ยาก ๘๐ พรรษากับการทรงงานเพื่อประชาชน
ภายใต้ชื่องานเฉลิมพระเกียรติ “๘ ทศวรรษการทรงงานเพื่อประชาชน”
ภาพยนตร์ ๓ มิติ ชุด “๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข”
รวมถึงการเปิดตัวครั้งแรกของ "ไหมดาหลา"
พร้อมด้วย ผีเสื้อยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากหม่อนไหมดาหลา
ชมพืชแปลก พันธ์ไม้หายาก ปลาไทยในวรรณคดี กล้วยไม้ บัวท้องถิ่นที่ใกล้สูญพันธุ์
และบัวไทยที่ได้ผสมใหม่ครั้งแรกโดยได้รับพระราชทานนาม "บัวควีนส์สิริกิติ์"
การจำลองฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริ พร้อมสัตว์เลี้ยงเสริมรายได้
เช่น หมูจินหัว เป็ดอี้เหลียง แพะ การแสดงพันธุ์ข้าวกว่า ๑๒๐ สายพันธุ์
ชมนาข้าว และทดลองปลูกข้าวในระบบนาโยน
ตลอดจนการประกวดภาพถ่ายนกในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
และการแสดงผลิตภัณฑ์จากโครงการที่มีอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศ
ผลงานทั้งหมดที่นำมาจัดแสดงอยู่ภายในแนวพระราชดำริ กว่า ๘๐๐ โครงการ
ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้พระราชทานให้แก่ประชาชนชาวไทย
หากคนไทยได้เรียนรู้และน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติ
จะก่อเกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ตลอดไป
โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วทั้งประเทศมาร่วมรับรู้และสัมผัสกับผลสำเร็จ
จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ที่ได้สร้างประโยชน์สุขและความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ราษฎรมายาวนาน
และร่วมชื่นชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ตลอดการจัดงานทั้ง ๕ ครั้ง
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภายในงานนิทรรศการมีเรื่องราวต่างๆ มากมาย
ทั้งทางด้านศิลปาชีพ การจักสาน ทอผ้าและการเกษตร
ตลอดจนการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถานีวิจัยตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทั้งนี้คนไทยควรรู้และนำไปปรับใช้ในชีวิต
นอกจากองค์ความรู้แล้ว ประชาชนที่มาร่วมงานจะได้รับแจกหนังสือเฉลิมพระเกียรติ
“๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข” ภายในงานอีกด้วย

⊹⊱« ประมวลภาพและข่าวงานเฉลิมพระเกียรติ »⊰⊹

งานเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
“พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ”
(HM the Queen 'the Mother of Biodiversity Protection')
งานเฉลิมพระเกียรติ “ป่าเล็กในเมืองใหญ่ รักษ์ประชา รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์แผ่นดิน”
ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ “๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข”
ครั้งที่ ๑ จัดให้มีระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
งานแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
“ป่าเล็กในเมืองใหญ่ รักษ์ประชา รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์แผ่นดิน”

# ผู้แถลงข่าว #
นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์
รองเลขาธิการ กปร.
ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย สันติสุข
กรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ดร.วีระชัย ณ นคร
กรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

*ขอขอบพระคุณ*
คุณหญิงปราณี เอื้อชูเกียรติ
กรรมการและประธานอนุกรรมการประสานงาน
มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

+++

*พิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติ*
“ป่าเล็กในเมืองใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ รักษ์ประชา รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์แผ่นดิน”

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงาน
“ป่าเล็กในเมืองใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ รักษ์ประชา รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์แผ่นดิน”
ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ในวันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
โดยมี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  ประธานมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ
ท่านผู้หญิงอรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายอำพล เสนาณรงค์  องคมนตรี
ศาสตราจารย์ธวัชชัย สันติสุข  กรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
นายสุเมธ ตันติเวชกุล  เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ  เลขาธิการ กปร.
นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์  รองเลขาธิการ กปร.
นายฐิติพันธ์ จูจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้
นายประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ  รองอธิบดีกรมป่าไม้
ตลอดจนผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน เช้าเฝ้าฯ รับเสด็จฯ
ในการนี้ ทรงเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆขอบพระคุณผู้จัดงาน
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
มูลนิธิชัยพัฒนา  มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  สำนักงบประมาณ 
กองทัพบก  กรมป่าไม้  กรมชลประทาน  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

สุปราณี จิตต์ปราณีชัย (แอนนี่สุ นาโนนิ)
ประธานผู้ก่อตั้งและดำเนินการชมรม-โครงการ
“รวมใจเทิดไท้องค์ราชันย์ รวมพลังสร้างสรรค์สังคมไทย”
จัดทำบันทึกภาพและข่าวประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติ

Supranee Jitpraneechai (Anniesu Nanoni)

www.ThaiKing9.webs.com

www.ThaiKing9-Exhibition.webs.com

www.facebook.com/ThaiKing9

[email protected]


⊹⊱« ร่วมเฉลิมพระเกียรติ สืบสานพระราชดำริ ถวายเป็นพระราชกุศล »⊰⊹

 
 
พิธีแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
โครงการ “ป่าเล็กในเมืองใหญ่ รักษ์ประชา รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์แผ่นดิน”

งานแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
โครงการเฉลิมพระเกียรติ “ป่าเล็กในเมืองใหญ่ รักษ์ประชา รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์แผ่นดิน”
ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ “๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข”
ครั้งที่ ๑ : วันที่ ๑๕ - ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร

พิธีแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
โครงการ “๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข”

งานแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โครงการเฉลิมพระเกียรติ “๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข”
วันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๐๑  สำนักงาน กปร. เชิงสะพานพระราม ๘  กรุงเทพมหานคร

พิธีแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
“๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข”

งานแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
“๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข”

งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
โครงการเฉลิมพระเกียรติ “๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข” 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๑๐๑  สำนักงาน กปร.  บริเวณเชิงสะพานพระราม ๘  กรุงเทพมหานคร 
จัดโดย: มูลนิธิชัยพัฒนา  มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
สำนักงาน กปร.  สำนักงบประมาณ  กองทัพบก  กรมป่าไม้ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  และกรมชลประทาน 

พิธีแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข”
- ฉายวีดิทัศน์ “๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข” 
- พิธีกรดำเนินรายการ 
  กล่าวแนะนำหน่วยงานที่ร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข” 
- ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 
  เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 
  กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
  และการสนองพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
- นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ 
  เลขาธิการ กปร. 
  กล่าวถึงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข” 
  และการสนองพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
- ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย สันติสุข 
  กรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
  ในฐานะประธานกรรมการดำเนินงาน 
  “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
  พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” 
  กล่าวถึงการจัดนิทรรศการ “ป่าเล็กในเมืองใหญ่ รักษ์ประชา รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์แผ่นดิน” 
  และการสนองพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
- นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ 
  รองเลขาธิการ กปร. 
  กล่าวสรุปรายละเอียดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข”
  และการสนองพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
- ผู้แทนกองทัพบก 
  กล่าวถึงความร่วมมือการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข” 
  และการสนองพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
- นางสาวรุจิรา ริมผดี 
  ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ 
  กล่าวถึงการสนับสนุนการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข” 
  และการสนองพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
- ผู้แทนกรมชลประทาน 
  กล่าวถึงความร่วมมือการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข” 
  และการสนองพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
- นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ 
  รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  
  กล่าวถึงความร่วมมือการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข” 
  และการสนองพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
- นายสุวิทย์ รัตนมณี
  อธิบดีกรมป่าไม้ 
  กล่าวถึงความร่วมมือการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข” 
  และการสนองพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
- ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
  เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 
  กล่าวสรุปการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข” 
  กล่าวขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกล่าวปิดงานการแถลงข่าว 
- เจ้าภาพผู้จัดงานถ่ายภาพร่วมกัน 
- เปิดช่วงให้สัมภาษณ์และตอบข้อซักถามของสื่อมวลชน 

ขอบพระคุณผู้จัดงาน
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
มูลนิธิชัยพัฒนา  มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  สำนักงบประมาณ  
กองทัพบก  กรมป่าไม้  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  และกรมชลประทาน 

สุปราณี จิตต์ปราณีชัย (แอนนี่สุ นาโนนิ) 
ประธานผู้ก่อตั้งและดำเนินการชมรม-โครงการ 
“รวมใจเทิดไท้องค์ราชันย์ รวมพลังสร้างสรรค์สังคมไทย” 
ถ่ายภาพและจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติ 
Supranee Jitpraneechai (Anniesu Nanoni)
www.ThaiKing9.webs.com
www.ThaiKing9-Exhibition.webs.com
www.facebook.com/ThaiKing9

⊹⊱« ร่วมเฉลิมพระเกียรติ สืบสานพระราชดำริ ถวายเป็นพระราชกุศล »⊰⊹


*˙·.‿¤‿.·˙*˙·.‿.¤.‿.·˙*˙·.‿¤‿.·˙*˙·.‿☺‿.·˙*˙·.‿.¤.‿.·˙*˙·.‿¤‿.·˙*˙·.‿¤‿.·˙*


 
Queen Park, Bangkok, Thailand
 
 

ThaiKing9® All Rights Reserved.