His Majesty King Bhumibol Adulyadej

The Greatest of The Kings

 
งานปาฐกถาพิเศษ ๘๔ พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา

:•: งานปาฐกถาพิเศษ งานสัมมนา งานนิทรรศการสัญจร :•:
 • งานปาฐกถาพิเศษ ๘๔ พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา
 • งานสัมมนาการบริหารทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ
 • งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


• การปาฐกถาพิเศษ

งานปาฐกถาพิเศษ ๘๔ พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา

โดย นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน

• การปาฐกถาพิเศษ

เรื่อง “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

โดย นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี

• การปาฐกถาพิเศษ

เรื่อง “ในหลวงกับการพัฒนา”

โดย นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี

• การปาฐกถาพิเศษ

เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”

โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.

• การอภิปราย

หัวข้อ “การบริหารทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ”

โดย นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร.

เรื่อง “พัฒนาแหล่งน้ำด้วยกำแพงที่มีชีวิต”

โดย นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน

เรื่อง “ป่าไม้กับกำแพงที่มีชีวิต”

โดย นายสุนันท์ อรุณนพรัตน์ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

เรื่อง “อนุรักษ์ดินด้วยกำแพงที่มีชีวิต”

โดย ดร.พิสุทธิ์ วิจารสรณ์ ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน

• การจัดงาน

จัดโดย : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ร่วมกับ : สำนักราชเลขาธิการ ; มูลนิธิชัยพัฒนา ; สำนักงบประมาณ

สถานที่ : ณ บางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น ๒๒ โรงแรมเซ็นทารา แกรานด์ แอท เซ็นทรัล เวิลด์

Avenue : Centara Grand and Bangkok Convention Center at CentralWorld


สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

ร่วมกับ สำนักราชเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา และสำนักงบประมาณ

จัดงานปาฐกถาพิเศษ ๘๔ พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ณ บางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น ๒๒ โรงแรมเซ็นทารา แอท เซ็นทรัล เวิลด์ กรุงเทพฯ

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการพระราชดำริ การสนองรับพระราชดำริ และสนองพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่อง

พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนองพระราชดำริ ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้จากแนวพระราชดำริ

สู่การปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จ ส่งผลให้ประชาราษฎร์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างพอเพียงและยั่งยืน

ตลอดระยะเวลากว่า ๖๐ ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน


การจัดปาฐกถาพิเศษ ๘๔ พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา

จัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทุ่มเทพระวรกาย พระอัจฉริยภาพ

พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร

ทั้งด้านสุขภาพอนามัย การพัฒนาดิน น้ำ ป่าไม้ พลังงาน และการประกอบอาชีพ

เพื่อให้ราษฎรสามารถดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน มีอาชีพและรายได้มั่นคงสมบูรณ์

จากการพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มากกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ในปัจจุบันที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ

โดยการน้อมนำองค์ความรู้จากการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ที่ก่อเกิดประโยชน์

มาถ่ายทอดให้กับสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบและเข้าใจในแนวพระราชดำริ

พร้อมกับสามารถน้อมนำแนวพระราชดำริที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถปฏิบัติได้อย่างมั่นคงดีแล้ว

อันเป็นแบบอย่างสำหรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปในการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างแท้จริง


การจัดปาฐกถาพิเศษ ๘๔ พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

นายอำพล เสนาณรงค์  องคมนตรี เป็นประธานเปิดการปาฐกถาพิเศษ

รวมทั้งบรรยายในหัวข้อ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

โดยนำเสนอตัวอย่างของการทำงานอย่างบูรณาการตามแนวพระราชดำริ

ที่รวบรวมสรรพวิชาการต่างๆ ในการประกอบอาชีพตามสภาพแนวทางการพัฒนาของภูมิภาคนั้นมารวมไว้ในหน่วยงานเดียวกัน

นับเป็นพระราชดำริที่มีความมหัศจรรย์ อันแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

นอกจากนี้ยังมีหัวข้อ “ในหลวงกับการพัฒนา” โดยนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี

ได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทุ่มเทพระวรกาย

ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรถิ่นธุรกันดาร 

และพระราชทานโครงการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อช่วยเหลือพสกนิกรของพระองค์

ไม่ว่าจะอยู่ไกลใกล้ให้ได้รับประโยชน์และความสุขโดยทั่วกัน


ในงานครั้งนี้มีการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียง”

โดยดร.สุเมธ ตันติเวชกุล  เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.

ซึ่งนำหลักปรัชญาที่พระองค์ทรงพระราชทานให้กับประชาชนคนไทยทุกคนทุกหมู่เหล่า

ได้นำไปประยุกต์ใช้ในหลักความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน มีความรู้คู่คุณธรรม ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการดำรงชีวิต

ผู้ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ ได้สร้างความมั่นคงให้กับตัวเองและครอบครัวเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน

ทั้งนี้มีการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ”

โดยนายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ  เลขาธิการ กปร. เป็นผู้ดำเนินการอภิปรายร่วมกับ

นายชลิต ดำรงศักดิ์  อธิบดีกรมชลประทาน

นายสุนันท์ อรุณนพรัตน์  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

และดร.พิสุทธิ์ วิจารสรณ์  ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน

ในหัวข้อ “การพัฒนาแหล่งน้ำด้วยกำแพงที่มีชีวิต ป่าไม้กับกำแพงที่มีชีวิต และอนุรักษ์ดินด้วยกำแพงที่มีชีวิต”


งานการปาฐกถาพิเศษครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมรับฟังหลายภาคส่วน จากหัวหน้าส่วนราชการในส่วนกลาง

ผู้ว่าราชการจังหวัด ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ข้าราชการ คณาจารย์ ประชาชนทั่วไป

และผู้ได้รับรางวัลการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมเรียนรู้ ด้วยสานต่อแนวพระราชดำริ

และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา

อย่างพร้อมเพรียงทั่วกันนี้ อีกทั้งจะได้ร่วมกันเผยแพร่ไปสู่สาธารณะอย่างกว้างขวางต่อไป

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การจัดนิทรรศการสัญจรทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ซึ่งแสดงผลงานแห่งความสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

มีการบรรยายพิเศษจากผู้ได้น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติ โดยครั้งสุดท้ายคือครั้งที่ ๑๑

และจะจัดงานพระราชพิธีครั้งยิ่งใหญ่ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ วันที่ ๘ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕

(กำหนดการเดิม ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔)

ทั้งนี้โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานพระราชพิธีมหามงคลนี้


 • กำหนดการจัดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา”

ครั้งที่ ๑ : วันที่ ๒๔ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จังหวัดเชียงใหม่

ครั้งที่ ๒ : วันที่ ๒๕ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัดขอนแก่น

ครั้งที่ ๓ : วันที่ ๒๙ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา

ครั้งที่ ๔ : วันที่ ๒๔ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จังหวัดจันทบุรี

ครั้งที่ ๕ : วันที่ ๒๑ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร

ครั้งที่ ๖ : วันที่ ๑๙ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ จังหวัดสงขลา

ครั้งที่ ๗ : วันที่ ๘ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ครั้งที่ ๘ : วันที่ ๒๔ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จังหวัดเพชรบุรี

ครั้งที่ ๙ : วันที่ ๑๓ - ๑๗ กันยายน ๒๕๕๔

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส

ครั้งที่ ๑๐ : วันที่ ๑๔ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔

ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ครั้งที่ ๑๑ : วันที่ ๘ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร


จัดงานโดย : สำนักงาน กปร. ; สำนักราชเลขาธิการ ; มูลนิธิชัยพัฒนา ; สำนักงบประมาณ

ร่วมเทิดพระเกียรติ : ชมรม-โครงการ “รวมใจเทิดไท้องค์ราชันย์ รวมพลังสร้างสรรค์สังคมไทย”

ถ่ายภาพและจัดทำสื่อข่าวสารประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติ : สุปราณี จิตต์ปราณีชัย (แอนนี่สุ นาโนนิ)

Supranee Jitpraneechai (Anniesu Nanoni)

www.ThaiKing9.webs.com ; www.ThaiKing9-Exhibition.webs.com

www.facebook.com/ThaiKing9

[email protected] ; [email protected]


⊹⊱« ร่วมเฉลิมพระเกียรติปีมหามงคล ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ »⊰⊹


ประชาสัมพันธ์

 • ⊹⊱« ร่วมเฉลิมพระเกียรติปีมหามงคล ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ »⊰⊹


  • งานนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ
   “84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” (11 ครั้ง) 
   • ครั้งที่ 1 : วันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2554
   ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จังหวัดเชียงใหม่
   • ครั้งที่ 2 : วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2554
   ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัดขอนแก่น
   • ครั้งที่ 3 : วันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2554
   ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา
   • ครั้งที่ 4 : วันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2554
   ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จังหวัดจันทบุรี
   • ครั้งที่ 5 : วันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2554
   ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร
   • ครั้งที่ 6 : วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2554
   ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ จังหวัดสงขลา
   • ครั้งที่ 7 : วันที่ 8 - 12 สิงหาคม 2554
   ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา
   • ครั้งที่ 8 : วันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2554
   ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จังหวัดเพชรบุรี
   • ครั้งที่ 9 : วันที่ 13 - 17 กันยายน 2554
   ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส
   • ครั้งที่ 10 : วันที่ 14 - 16 ตุลาคม 2554
   ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
   • ครั้งที่ 11 : วันที่ 8 - 13 พฤศจิกายน 2554
   ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

  • ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดวันจัดงาน
   วันที่ 8 - 13 พฤศจิกายน 2554 จะเป็นการจัดงานครั้งใหญ่
   โดยได้รวมทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาจัดแสดงงาน
   ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กทม.

  • ประกาศเลื่อนวันเวลาการจัดงาน
   ซึ่งกำหนดการเดิมจะจัดวันที่ 8 - 13 พ.ย. 2554 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
   แต่เนื่องจากมหาอุทกภัยทำให้เกิดผลกระทบโดยรวม ทางสำนักงาน กปร.
   ได้ประกาศเลื่อนวันเวลาจัดงานอย่างไม่มีกำหนด จึงแจ้งเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน.

  • ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดวันจัดงาน
   งานเฉลิมพระเกียรติ "๘๔ พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา"
   วันที่ 8 - 12 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
   จึงแจ้งให้ทราบทั่วกัน และเชิญชวนเข้าร่วมงานดังกล่าวค่ะ

  • แถลงข่าวการจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   “๘๔ พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา”
   แถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา”
   สำนักราชเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงบประมาณ 
   และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
   หน่วยงานหลักในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ 
   ได้จัดงานแถลงข่าวการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ   "โปรดติดตาม ข้อมูล ข่าวสาร ภาพถ่าย และรายละเอียดเพิ่มเติม ขอบพระคุณค่ะ"


 

⊹⊱« ทีฑายุโก โหตุ มหาราชา »⊰⊹

 
ร่วมเฉลิมพระเกียรติ สืบสานแนวพระราชดำริ ถวายเป็นพระราชกุศล


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า สุปราณี จิตต์ปราณีชัย


 

ThaiKing9® All Rights Reserved.