His Majesty King Bhumibol Adulyadej

The Greatest of The Kings

Blog


Blogs-News:ThaiKing9
view:  full / summary

[email protected]

Posted by [email protected] on December 4, 2014 at 4:15 AM


เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗


สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

ร่วมกับรัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ "๙ รักพ่อ งานของในหลวง"

ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.

ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร


:: กิจกรรมหลัก ::

๑. กิจกรรมถวายพระพร

๒. กิจกรรมนิทรรศการพิเศษในระบบมัลติมีเดียส์ "อเนกประการงานของพ่อ"

๓. กิจกรรมนิทรรศการมีชีวิตจากหน่วยงานต่างๆ "ปณิธานสืบสานต่ออนันต์ค่า"

๔. กิจกรรมการแสดงแสง เสียง และสื่อผสม "เทิดราชันเกริกฟ้าก้องสกล"

๕. กิจกรรมพิธีการและการแสดง "เวทีเฉลิมพระเกียรติ"

๖. กิจกรรม "เส้นทางเสน่ห์วัฒนธรรม" และ "อาหารอร่อย กทม."

๗. กิจกรรมการมีส่วนร่วม "เส้นทางตามรอยรักพ่อ"

๘. กิจกรรมแสดงผลจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั่วประเทศ "เส้นทาง อปท. บนถนนแห่งความพอเพียง"

๙. กิจกรรมการแสดง "เวทีความสุขทั่วไทย"


นิทรรศการ "ปณิธานสืบสานต่ออนันต์ค่า"

โดย ๒๔ หน่วยงานหลักที่ร่วมกันจัดกิจกรรม

๑. กระทรวงกลาโหม

๒. กระทรวงการคลัง

๓. กระทรวงการต่างประเทศ

๔. กระทรวงวํฒนธรรม

๕. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๖. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๗. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๘. กระทรวงคมนาคม

๙. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๐. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๑๑. กระทรวงพลังงาน

๑๒. กระทรวงพาณิชย์

๑๓. กระทรวงมหาดไทย

๑๔. กระทรวงยุติธรรม

๑๕. กระทรวงแรงงาน

๑๖. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๗. กระทรวงศึกษาธิการ

๑๘. กระทรวงสาธารณสุข

๑๙. กระทรวงอุตสาหกรรม

๒๐. กรุงเทพมหานคร

๒๑. ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒๒. มูลนิธิปิดทองหลังพระ

๒๓. สมาคมภริยาแม่บ้าน ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ และตำรวจ

๒๔. สำนักงาน กปร.


⊹ ⊹ ⊹ 


สุปราณี จิตต์ปราณีชัย (แอนนี่สุ นาโนนิ)

ประธานชมรม-โครงการ “รวมใจเทิดไท้องค์ราชันย์ รวมพลังสร้างสรรค์สังคมไทย"

จัดทำบันทึกภาพและข่าวประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติ


⊹⊱« ร่วมเฉลิมพระเกียรติ สืบสานพระราชดำริ ถวายเป็นพระราชกุศล »⊰⊹


Supranee Jitpraneechai (Anniesu Nanoni)

www.ThaiKing9.webs.com ; www.ThaiKing9-Exhibition.webs.com 

E-mail:[email protected] ; [email protected]


© 2014 ThaiKing9 ® All Rights Reserved.


:)

[email protected]

Posted by [email protected] on December 1, 2014 at 9:55 AM

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นิทรรศการและการบรรยาย “พอเพียง เพื่อพ่อ”

ในงาน “พรรณไม้งามอร่าม สวนหลวง ร.๙” ครั้งที่ ๒๗

ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร


พิธีเปิดงานในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เริ่มเวลา ๑๓.๓๙ น. ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙

ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

พร้อมด้วย หม่อมหลวงจิรพันธ์ ทวีวงค์ เลขาธิการ กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดงาน

พร้อมร่วมรับชมการแสดงดนตรีในสวน โดยวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ การบรรยายพิเศษ และการฝึกอบรมอาชีพ

การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเรื่อง "เอกกษัตริย์นักพัฒนา” และสารคดีพิเศษชุดพิเศษ “ประโยชน์สุขของแผ่นดิน”

การจัดแสดงดอกไม้และพันธุ์ไม้นานาพันธุ์

และกิจกรรมค้นหาความรักจากการชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พอเพียง เพื่อพ่อ” เพื่อรับของที่ระลึก


⊹ ⊹ ⊹


ขอบพระคุณผู้จัดงาน

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

มูลนิธิสวนหลวง ร.๙

กรมพัฒนาที่ดิน


สุปราณี จิตต์ปราณีชัย (แอนนี่สุ นาโนนิ)

ประธานชมรม-โครงการ “รวมใจเทิดไท้องค์ราชันย์ รวมพลังสร้างสรรค์สังคมไทย"

จัดทำบันทึกภาพและข่าวประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติ


⊹⊱« ร่วมเฉลิมพระเกียรติ สืบสานพระราชดำริ ถวายเป็นพระราชกุศล »⊰⊹


Supranee Jitpraneechai (Anniesu)

www.ThaiKing9.webs.com ; www.ThaiKing9-Exhibition.webs.com

E-mail:[email protected] ; [email protected]


© 2014 ThaiKing9 ® All rights reserved.


:)


[email protected]

Posted by [email protected] on December 1, 2013 at 9:55 AMมูลนิธิสวนหลวง ร.9 ร่วมกับองค์กรหน่วยงานต่างๆ

จัดงาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9” ครั้งที่ 26 ประจำปี 2556

ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2556

ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ

 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

ร่วมกับ มูลนิธิสวนหลวง ร.9

กำหนดจัดงาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9” ครั้งที่ 26 ประจำปี 2556

ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2556 ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.9

ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชื่อชุด “เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน”

ทั้งจัดการบรรยายพิเศษและสัมมนาเสวนาองค์ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเผยแพร่ขยายผลตามพระราชดำริ

รวมถึงผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชน

เพื่อสามารถเป็นแนวทางการน้อมนำไปใช้ในการดำเนินวิถีชีวิต

ให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป


วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2556

พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี และประธานมูลนิธิสวนหลวง ร.9

เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และการเสวนาองค์ความรู้ตามพระราชดำริ

ในงาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9” ครั้งที่ 26 ประจำปี 2556

ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ

โดยมี นางสุวรรณา พาศิริ รองเลขาธิการ กปร.

กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ

กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “การขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ”


วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2556

พิธีเปิดงานการบรรยายพิเศษและสัมมนาเสวนา

กล่าวรายงานการจัดสัมมนา โดย นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์  เลขาธิการ กปร.

กล่าวเปิดการสัมมนา โดย นายอำพล เสนาณรงค์  องคมนตรี

การบรรยายพิเศษหัวข้อ

“พิพิธภัณฑ์เพื่อประโยชน์สุขประชาชน”

โดย นายอำพล เสนาณรงค์  องคมนตรี

การบรรยายพิเศษหัวข้อ

“การขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

และเศรษฐกิจพอเพียงสู่การประยุกต์ใช้”

โดย นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์  เลขาธิการ กปร.

การเสวนาพิเศษ หัวข้อ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจากความรู้พระราชดำริ”

โดยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง 6 ศูนย์ ได้แก่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

ดำเนินรายการและร่วมเสวนาโดย นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์  รองเลขาธิการ กปร.

การเสวนาพิเศษหัวข้อ

“ชีวิตและความสุขของคนใกล้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

โดยตัวแทนเกษตรกรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง 6 ศูนย์

ดำเนินรายการและร่วมเสวนาโดย หม่อมหลวงจิรพันธ์ ทวีวงศ์  รองเลขาธิการ กปร.


วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2556

พิธีเปิดงานการบรรยายพิเศษและสัมมนาเสวนา

การบรรยายพิเศษหัวข้อ

“การเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและก้าวต่อไปของการขับเคลื่อนในสังคมไทย”

โดย นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์  เลขาธิการ กปร.

การเสวนาหัวข้อ

“ประสบการณ์และความรู้คน/องค์กรพอเพียง”

โดยผู้ได้รับรางวัลการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ดำเนินราบการและร่วมเสวนาโดย หม่อมหลวงจิรพันธ์ ทวีวงศ์  รองเลขาธิการ กปร.


มูลนิธิสวนหลวง ร.9 ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร

กำหนดจัดงาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9” ครั้งที่ 26 ประจำปี 2556

ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2556

ณ สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ กรุงเทพฯ

เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556

พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์  องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.9

เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.9 ซึ่งจัดโดย สำนักงาน กปร.

ทั้งเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดพันธุ์ไม้ต่างๆ

และมอบของที่ระลึกให้คณะกรรมการจัดงานและประธานฝ่ายต่างๆ ณ หอรัชมงคล

รวมถึงการเป็นประธานเปิดงานคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติฯ

“ด้วยรักและภักดี 2556”

ณ บริเวณสนามราษฎร์


งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ครั้งที่ 26

ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2556

ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ

การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

ชื่อชุด “เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน” จัดโดย สำนักงาน กปร.

การแสดงนิทรรศการภาพถ่ายศิลปินนักถ่ายภาพไทยปี 2556

การจัดงานกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ

การแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติฯ “ด้วยรักและภักดี”

โดยศิลปินจากทุกค่ายเพลง จัดโดย เจเอสแอล

การแสดงดนตรีสากลและดนตรีพื้นบ้าน จัดโดย กรุงเทพมหานคร

การแสดงดุริยางค์ของ 4 เหล่าทัพ

การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 4 ภาค

การแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำชาติอาเซียน

การจัดแสดงพันธุ์ไม้ที่หายาก สวนแนวตั้ง และพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายสายพันธุ์

การจัดจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน จากชุมชน 50 เขตกรุงเทพมหานคร

การจัดงานบรรยากาศย้อนยุค ตลาดน้ำ

การแสดงน้ำพุดนตรี

ฯลฯ


กิจกรรมพิเศษสุดในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 เวลา 19.29 น.

มีการจุดพลุเฉลิมพระเกียรติฯ และร่วมจุดเทียนถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวโรกาสมหามงคลงานเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556

พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันทั้งแผ่นดินภาพและข่าวประชาสัมพันธ์สืบสานพระราชดำริ : สุปราณี จิตต์ปราณีชัย (แอนนี่สุ)

Supranee Jitpraneechai (Anniesu)

www.ThaiKing9.webs.com ; www.ThaiKing9-Exhibition.webs.com

E-mail:[email protected] ; [email protected]ThaiKing9® All rights reserved.


[email protected]

Posted by [email protected] on December 1, 2013 at 9:00 AM

สำนักงาน กปร. ร่วมกับ มูลนิธิสวนหลวง ร.9

จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

และสัมมนาเสวนาวิชาการองค์ความรู้ตามพระราชดำริ

ในงาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9” ครั้งที่ 26 ประจำปี 2556

ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2556

ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ กรุงเทพฯ


เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

(สำนักงาน กปร.)

ร่วมกับ มูลนิธิสวนหลวง ร.9

กำหนดจัดงาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9” ครั้งที่ 26 ประจำปี 2556

ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

ชื่อชุด “เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน”

ทั้งการบรรยายพิเศษและสัมมนาเสวนา

องค์ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ

เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเผยแพร่ขยายผลตามพระราชดำริ

รวมถึงผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชน

สามารถเป็นแนวทางการน้อมนำไปใช้ในการดำเนินวิถีชีวิต

ให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป


วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2556

พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์  องคมนตรี  และประธานมูลนิธิสวนหลวง ร.9

เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

และงานเสวนาองค์ความรู้ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในงาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9” ครั้งที่ 26 ประจำปี 2556

ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ

นางสุวรรณา พาศิริ รองเลขาธิการ กปร.

กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ

กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง

“การขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ”


วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2556

พิธีเปิดงานการบรรยายพิเศษและสัมมนาเสวนา

กล่าวรายงานการจัดสัมมนา

โดย นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร.

กล่าวเปิดการสัมมนา

โดย นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี

การบรรยายพิเศษหัวข้อ

“พิพิธภัณฑ์เพื่อประโยชน์สุขประชาชน”

โดย นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ

“การขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

และเศรษฐกิจพอเพียงสู่การประยุกต์ใช้”

โดย นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์  เลขาธิการ กปร.

การเสวนาพิเศษหัวข้อ

“พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจากความรู้พระราชดำริ”

โดยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง 6 ศูนย์ ได้แก่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

ดำเนินรายการและร่วมเสวนา

โดย นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์  รองเลขาธิการ กปร.

การเสวนาพิเศษหัวข้อ

“ชีวิตและความสุขของคนใกล้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

โดยตัวแทนเกษตรกรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง 6 ศูนย์

ดำเนินรายการและร่วมเสวนาโดย หม่อมหลวงจิรพันธ์ ทวีวงศ์  รองเลขาธิการ กปร.


วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2556

พิธีเปิดงานการบรรยายพิเศษและสัมมนาเสวนา

การบรรยายพิเศษหัวข้อ

“การเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและก้าวต่อไปของการขับเคลื่อนในสังคมไทย”

โดย นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์  เลขาธิการ กปร.

การเสวนาหัวข้อ

“ประสบการณ์และความรู้คน/องค์กรพอเพียง”

โดยผู้ได้รับรางวัลการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ดำเนินรายการและร่วมเสวนาโดย หม่อมหลวงจิรพันธ์ ทวีวงศ์  รองเลขาธิการ กปร.ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์สืบสานพระราชดำริ

สุปราณี จิตต์ปราณีชัย (แอนนี่สุ)

Supranee Jitpraneechai (Anniesu)

www.ThaiKing9.webs.com ; www.ThaiKing9-Exhibition.webs.com

E-mail:[email protected] ; [email protected]ThaiKing9 ® All rights reserved.Rss_feed