His Majesty King Bhumibol Adulyadej

The Greatest of The Kings

ThaiKing9
Exhibition


ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
“๔,๓๕๐ การทรงงาน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน”

 


โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

,๓๕๐ การทรงงาน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน


หลักการและเหตุผล

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริกว่า ๔,๓๕๐ โครงการ ในทุกภูมิภาคของประเทศ

เป็นพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์

ที่ได้พระราชทานไว้เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกร

ประกอบด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาที่ดิน การเกษตร

การส่งเสริมอาชีพ พลังงานทดแทน การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริทั้ง ๖ แห่งทั่วประเทศ

รวมทั้งแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาต่าง ๆ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

ในฐานะหน่วยงานกลางในการสนองพระราชดําริ ได้ประสานความร่วมมือกับ

กองทัพไทย มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิปิดทองหลังพระ มูลนิธิศิลปาชีพ

ซึ่งเป็นหน่วยงานที่คํานึงถึงประโยชน์ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดําริ

ร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภายใต้ชื่อ ,๓๕๐ การทรงงาน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน

เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจซึ่งไปสู่ประชาชนและสังคมโดยรวมให้ได้ตระหนัก

และสามารถน้อมนําแนวพระราชดําริไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง


วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์

ที่ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย

๒. เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจที่พระราชทานแนวพระราชดําริในการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

๓. เพื่อเผยแพร่ และขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดําริไปสู่ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป และเยาวชน


กลุ่มเป้าหมาย

๑. หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

๒. ประชาชนทั่วไป

๓. นักเรียน นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

๔. สื่อมวลชนทุกแขนง


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจ

อันจะก่อให้เกิดความรักสามัคคีรวมเป็นหนึ่งเดียวของประเทศชาติ

๒. รู้ความซาบซึ้งและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานแนวความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

๓. ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ความรู้ความเข้าใจในแนวพระราชดําริที่ถูกต้อง

และการน้อมนําแนวพระราชดําริไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรม

๔. พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ


การดําเนินงาน

กําหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑๓ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร


โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย

๑. การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประกอบด้วย

ส่วนที่ ๑

อย่าละทิ้งประชาชน นําเสนอเรื่องราวการเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและมีโครงการสําคัญ ๆ เกิดขึ้น

- ปี ๒๔๘๙ อย่าละทิ้งประชาชน

- ปี ๒๔๙๓ ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” (ปฐมบรมราชโองการ)

- ปี ๒๔๙๔ ปลานิล

- ปี ๒๔๙๕ โครงการแรก สร้างถนน

- ปี ๒๔๙๖ โครงการแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำเขาเต่า

- ปี ๒๔๙๗ ปัจจุบัน มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริถึง ๔,๓๕๐ โครงการทั่วประเทศ

ส่วนที่ ๒

ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข นําเสนอผลสําเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทั้ง ๔ ภาค

- ภาคเหนือ จํานวน ๑,๖๖๐ โครงการ เช่น โครงการด้านป่าไม้

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน ๑,๐๘๘ โครงการ เช่น โครงการหนองอึ่ง

- ภาคกลาง จํานวน ๗๖๖ โครงการ เช่น โครงการป่าสัก โครงการท่าด่าน

- ภาคใต้ จํานวน ๘๒๒ โครงการ เช่น โครงการปากพนัง

ส่วนที่ ๓

การขยายผลสู่ประชาชน - นําเสนอผลสําเร็จ เช่น

- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (๒,๙๕๐ โครงการ)

- เศรษฐกิจพอเพียง

- หญ้าแฝก

ส่วนที่ ๔

ประโยชน์สุขแห่งมหาชน

- การนําเสนอ เสียงแห่งความสุขจากประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ

- ภาคเหนือ เห็ดและกาแฟปางขอน

- ภาคกลาง กบนาและไก่เขียวห้วยทราย (เน้นการการเกษตรผสมผสาน)

- ภาคใต้ ส้มโอทับทิมสยาม และหญ้าแฝก

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไก่ดําภูพาน มะนาวนอกฤดู

- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง ๖ แห่ง


๒. กิจกรรมการเสวนา ประกอบด้วย

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ ๑๐.๐๐ น.

- ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการเสวนาฯ

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ ๑๑.๐๐ น.

- บรรยายพิเศษ โดย นายอําพล เสนาณรงค์ องคมนตรี

หัวข้อ พิพิธภัณฑ์เพื่อประโยชน์สุขประชาชน

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ ๑๒.๓๐ น.

- งานเสวนาหัวข้อ การขยายองค์ความรู้สู่ประชาชนโดยวิทยากร

๑. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร.

๒. ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยเขาหินซ้อนฯ

๓. ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

๔. ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

๕. ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

๖. ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ

๗. ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

วันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ ๑๐.๐๐ น.

- ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการเสวนาฯ

วันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ ๑๒.๓๐ น.

- งานเสวนาหัวข้อ เยาวชนสืบสานแนวพระราชดําริ

ดำเนินรายการโดย นายสุรบถ หลีกภัย (ปลื้ม) หรือ จอห์น วิญญู

วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ ๑๐.๐๐ น.

- ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการเสวนาฯ

วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ ๑๑.๐๐ น.

- บรรยายพิเศษโดย นายปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทาน

หัวข้อ การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดําริ

วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ ๑๒.๓๐ น.

- งานเสวนาหัวข้อ ระเบิดจากข้างใน หัวใจบริหารจัดการน้ำ” โดยวิทยากร

๑. นายชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการเนื่องมาจากพระราชดําริ

๒. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน

๓. ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้เชี่ยวชาญและรักษาการผู้อํานวยการฝ่ายบริหารความร่วมมือและสื่อสาร

องค์การสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

๔. ผู้นําองค์กรผู้ใช้น้ำ (เครือข่ายกรมชลประทาน)

วันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ ๑๐.๐๐ น.

- ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการเสวนาฯ

วันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ ๑๒.๐๐ น.

- งานเสวนาหัวข้อ ประยุกต์ชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิทยากร

๑. ม.ล.จิรพันธ์ ทวีวงศ์ รองเลขาธิการ กปร.

๒. นายวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ ประธานกรรมการ บริษัท บาธรูมดีไซน์ จํากัด

๓. นายศรายุทธ ธรเสนา รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชนบท

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

๔. ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและความมั่นคง

ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

วันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ ๑๒.๓๐ น.

- บรรยายพิเศษโดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

หัวข้อ เติมเต็มความสุขแบบพอเพียง


๓. กิจกรรมอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เน้นการสร้างอาชีพที่มีรายได้และมั่นคง

จากการขยายผลองค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

จํานวน ๘ หลักสูตร ประกอบด้วย

- หลักสูตรที่๑ การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๒ .๐๐ น.

- หลักสูตรที่๒ การทําเกษตรผสมผสาน จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ ๑๖.๓๐ น.

- หลักสูตรที่๓ การเลี้ยงไก่ดําภูพาน จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐ น.

- หลักสูตรที่๔ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ ๑๖.๓๐ น.

- หลักสูตรที่๕ การเลี้ยงกบ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐ น.

- หลักสูตรที่๖ การปลูกผักปลอดสารพิษ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ ๑๖.๓๐ น.

- หลักสูตรที่๗ การปลูกมะนาวนอกฤดู จากศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐ น.

- หลักสูตรที่๘ การแปรรูปสัตว์น้ำจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ ๑๖.๓๐ น.


๔. กิจกรรมการจําหน่ายผลผลิตของเกษตรกร จากการขยายผลในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทั่วประเทศ

- ผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

- ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ร้านกาแฟจากดอยขุนแตะ จังหวัดเชียงใหม่


๕. การแจกของที่ระลึก

- หนังสือ ,๓๕๐ การทรงงาน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนจํานวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม

- แผ่นภาพชุด ๙ พัฒนา ประโยชน์สุขแห่งมหาชนจํานวน ๑๐,๐๐๐ ชุด


๖. การแสดงบนเวที

ชมการแสดงจากวงดุริยางค์จากทุกเหล่าทัพที่สร้างความประทับใจให้แก่แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน

เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ ๑๙.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖


นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ระหว่างวันที่ ๑๓ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ สมเด็จพระโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร

ทรงเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น.

* * * * *

ข้อมูล : สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร.

ถ่ายภาพทำสื่อข่าวประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติ : สุปราณี จิตต์ปราณีชัย

⊹⊱« ร่วมเฉลิมพระเกียรติ สืบสานตามแนวพระราชดำริ ถวายเป็นพระราชกุศล »⊰⊹


ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
“๔,๓๕๐ การทรงงาน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน”

โครงการจัดงานนิทรรศการ “๔,๓๕๐ การทรงงาน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


ประชาสัมพันธ์
ขยายการจัดงานถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม 
 

Thanks for subscribe to me.


Supraneechai Jitpraneechai

 

.

Subscribe To My Website

  • Subscribing allows you to get site updates. Your email address will be kept private.

.

 

.

.

 

ThaiKing9® All Rights Reserved.